ทีมงาน ( Dentists )

  ที่ปรึกษาอาวุโส ( Senior Consultant)


 • ธนะเพ็ญ ศรีสุวรรณ

  ผศ.ทพญ.ธนะเพ็ญ ศรีสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Loma Linda University
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Asst.Prof.Thanapen Srisuwan
  Education
  - Diplomate Thai Board of Endodontics
  - Master of Science in Endodontics, Loma Linda University, USA
  - Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University

  งานทันตกรรมบูรณะ (Operative Dentistry)

 • ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล

  ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (ทันตกรรมหัตถการ) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Piriya Cherdsatirakul
  Education
  - Thai Board of Operative Dentistry
  - Master of Science (Industrial and Organizational Psychology), Chiang Mai University
  - Graduate Diploma in Clinical Sciences (Operative Dentistry), Chulalongkorn University
  - Master of Business Administration, Sukhothai Thammathirat
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • อ.ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร

  อ.ทพญ.ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
  วุฒิการศึกษา
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมบูรณะ (ทันตกรรมบูรณะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Dr.Sirinart Cheewakrienkrai
  Education
  - Higher Graduate in Operative Dentistry, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University


 • ผศ.ดร.ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม

  ผศ.ดร.ทพ.สิทธิกร คุณวโรตม์
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, Tokyo Medical and Dental University, JAPAN
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Sitthikorn Kunawarote (Ph.D)
  Education
  - Doctor of Philosophy in Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, JAPAN
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ผศ.ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท

  ผศ.ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์
  วุฒิการศึกษา
  - American board of Operative Dentistry
  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), University of Iowa, USA
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (ทันตกรรมทั่วไป)
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Savitri Vaseenon
  Education
  - American board of Operative Dentistry
  - Master of Science in Operative Dentistry, University of Iowa(UI), USA
  - Certificate in Operative Dentistry, University of Iowa (UI), USA
  - Graduate Diploma in General Dentistry, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University


 • อ.ทพ.วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

  อ.ทพ.วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), University of Iowa, USA
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Watcharaphong Ariyakriangkai
  Education
  - American board of Operative Dentistry
  - Master of Science in Operative Dentistry, University of Iowa(UI), USA
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ทพญ.ธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์

  ทพญ.ธนภรณ์ ศุภางคะรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Tanaporn Supangkarut
  Education
  - Master of Science (Operative Dentistry), Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Khon Kaen University

  งานทันตกรรมประดิษฐ์ (Fixed and Removable Prosthodontics)

 • ผศ.ดร.ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ

  ผศ.ดร.ทพญ.พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีดนีย์ ออสเตรเลีย
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Patcharawan Silthampitag (Ph.D.)
  Education
  - Doctor of Philosophy (Prosthodontics), The University of Sydney, Australia
  - Graduate diploma in Prosthodontics, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม

  ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Weeranuch Thongngarm
  Education
  - Diplomat Thai Board of Prosthodontics
  - Master of Science (Prosthodontics), Chulalongkorn University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ผศ.ทพ.ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี

  ผศ.ทพ.ดร.ธีระพงษ์ ม้ามณี
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, Tokyo Medical and Dental University, JAPAN่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Teerapong Mamanee
  Education
  - Doctor of Philosophy in Dental Science (Cariology and Operative Dentistry ), Tokyo Medical and Dental University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต

  ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์)
  - ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์)่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Phattharanat Banthitkhunanon
  Education
  - Diplomat Thai Board of Prosthodontics
  - Doctor of Philosophy in Dentistry, Chiang Mai University
  - Graduate diploma in Prosthodontics, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

  งานรักษารากฟัน (Endodontics)


 • ผศ.ดร.ทพญ.ธนิดา ศรีสุวรรณ

  ผศ.ดร.ทพญ.ธนิดา ศรีสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Tissue Engineering: Pulp stem cell) มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยา เอนโดดอนต์ (Diploma in Clinical Dentistry) มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Tanida Srisuwan (Ph.D.)
  Education
  - Doctor of Philosophy (Dental Pulp Tissue Engineering) ,University of Melbourne, Australia
  - Graduate Diploma in Clinical Dentistry (Endodontics), University of Melbourne, Australia
  - Doctor of Dental Surgery (Honors), Chiang Mai University, Thailand

 • ผศ.ดร.ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล

  ผศ.ดร.ทพ.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
  - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Phumisak Louwakul (Ph.D.)
  Education
  - Diplomate Thai Board of Endodontics
  - Doctor of Philosophy, Chulalongkorn University
  - Master of Sciences (Endodontics), Chulalongkorn University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University • ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ

  ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

  Dr.Attapon Saelo
  Education
  - Master of Sciences (Endodontics), Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery (Honour), Chiang Mai University

  งานรักษาโรคเหงือก, ปริทันตวิทยา (Periodontology)

 • ทพญ.ปรารถนา เตชาเสถียร

  ทพญ.ปรารถนา เตชาเสถียร
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Pratana Taechasatien
  Education
  - Master of Science (Periodontics), Chiang Mai University

  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ทพญ.มินตรา นาคธร

  ทพญ.มินตรา นาคธร
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Mintra Nakthron
  Education
  - Master of Science (Periodontics), Chiang Mai University

  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • อ.ทพญ.สิริพร แสนทวีสุข

  อ.ทพญ.สิริพร แสนทวีสุข
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Siriporn Santaweesuk
  Education
  - Master of Science (Periodontics), Chiang Mai University

  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

  งานศัลยศาสตร์ช่องปาก ( Oral Surgery)

 • ผศ.ดร.ทพ.ชยารพ สุพรรณชาติ
  วุฒิการศึกษา
  - ปริญญาเอก (ทันตแพทยศาสตร์) Charite University Germany
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Chayarop Supanchart (Ph.D.)
  Education
  - Docter Med.Dent. (Charite University Germany)
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

 • ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล

  ผศ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  - วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

  Asst.Prof.Dr.Yuthakran Aschaitrakool
  Education
  - Diplomat Thai Board in Oral and Maxillofacial Surgery
  - Higher Graduate Diploma in Maxillofacial surgery, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University


 • อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

  อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ
  วุฒิการศึกษา
  - วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
  - หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม)

  Dr.Warit Powcharoen
  Education
  - Diplomat Thai Board in Oral and Maxillofacial Surgery
  - Residency Training Program in Maxillofacial surgery, Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

  งานวินิจฉัยโรคช่องปากและทันตรังสี ( Oral Diagnosis, Medicine and Radiology )

 • ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
  วุฒิการศึกษา
  - อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (นิติทันตวิทยา)) - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Dento-Maxillofacial Radiology), Brisbane University, AUSTRALIA
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหดิล

  Asst.Prof.Phattaranant Mahasantipiya
  Education
  - Diplomat of Thai Board in Oral Diagnostic Sciences (Forensic Dentistry)
  - Master of Dental Science (Dental Science (Dento-Maxillofacial Radiology), Brisbane University
  - Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial radiology, Mahidol University
  - Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

 • ผศ.ดร.ทพ.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
  วุฒิการศึกษา
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)
  - อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก))
  - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีวสารสนเทศศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Asst.Prof.Dr.Jitjiroj Ittichaicharoen (Ph.D.)
  Education
  - Doctor of Philosophy in Dentistry, Chiang Mai University
  - Diplomat of Thai Board in Oral Diagnostic Sciences (Oral Medicine)
  - Master of Information Technology (Information Technology), Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
  - Graduate Diploma in Bioinformatics (Bioinformatics), RMIT, Melbourne, Australia
  - Graduate Diploma of Clinical Science (Oral Medicine )
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

  งานข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อบดเคี้ยว (Dental Occlusion and Maiticatory Muscles)


 • อ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
  วุฒิการศึกษา
  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Pattriyaporn Boonyawong
  Education
  - Master of Science (Occlusion), Chulalongkorn University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

  งานทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

 • อ.ทพญ. สิริพร พัฒนวาณิชชัย
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Siriporn Pattanawanitchai
  Education
  - Master of Science ( Orthodontics), Mahidol University
  - Doctor of Dental Surgery, Mahidol University

 • ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์

  ทพญ.ศิวาพร สัจเดว์
  วุฒิการศึกษา
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Dr.Siwaporn Sachdev
  Education
  - Master of Science ( Orthodontics), Mahidol University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiangmai University

  งานทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

 • ทพญ.รุ่งรวี ไกรสิริเดช

  ทพญ.รุ่งรวี ไกรสิริเดช
  วุฒิการศึกษา
  - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)

  Dr.Rungrawee Kraisiridej
  Education
  - Master of Science ( Pediatric Dentistry), Chiang Mai University
  - Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
กลับขึ้นบน (Back To Top)